DOSTUPNOST ZBOŽÍ
skladem - zboží je skladem a bude doručeno během 3 pracovních dnů od objednaní zboží (objednávky).

na objednání  - zboží není dostupné na skladě, po objednání bude zboží objednáno u dodavatele a až následně doručeno zákazníkovi (zákazník bude o datu doručení informován e-mailem)

nedostupné - zboží není dostupné, není určený datum naskladnění zboží
 NEJPROHLÍŽENĚJŠÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Č. 1/2014

ve smyslu ustanovení § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
 
Čl. 1
Úvodní ustanovení
 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen jako „VOP“) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen jako „Smlouva“), kdy na straně prodávajícího vystupuje podnikatelka Alena Oprchalová, IČ 021 61 141, sídlem Nový Šaldorf 314, 671 81  Znojmo, zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem ve Znojmě pod sp. zn. ZIVZN/6495/2013 (dále jen jako „Prodávající“), a na straně kupujícího vystupuje podnikatel, spotřebitel, nebo nepodnikatel (dále jen jako „Kupující“).
 1. Podnikatelem se rozumí fyzická či právnická osoba, která vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, týká-li se Smlouva její podnikatelské činnosti. Podnikatelem se rozumí také osoba zapsaná v obchodním rejstříku.
 1. Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba, která uzavírá Smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.
 1. Nepodnikatelem se rozumí fyzická či právnická osoba, která neodpovídá definici podnikatele v odstavci 2. ani spotřebitele v odstavci 3.
 1. Tyto VOP se použijí na veškeré Smlouvy uzavírané prostřednictvím internetového obchodu www.hudebniny-amadeusshop.cz (dále jen jako „Internetové stránky“) a na jiné smlouvy (např. uzavřené bez prostředků umožňujících dálkovou komunikaci) pouze tehdy, pokud na ně tyto smlouvy výslovně odkážou.
Čl. 2
Kupní smlouva
 1. Návrhem na uzavření Smlouvy je umístění nabízeného zboží včetně cen a popisu zboží Prodávajícím na Internetové stránky. Smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím a přijetím objednávky Prodávajícím, a to ve znění návrhu účinném v okamžiku odeslání objednávky. Výjimkami jsou vyčerpání zásob nebo ztráta schopnosti Prodávajícího plnit vzniklá před vznikem Smlouvy.
 1. Prodávající u popisu zboží na Internetových stránkách uvádí, že je zboží dostupné, následujícím označením: „Dostupnost: skladem“. Je-li u popisu zboží na Internetových stránkách uvedeno: „Dostupnost: na objednání“, případně „Dostupnost: na dotaz“, jedná se o zbožím objednání, kdy je třeba dohodnout další skutečnosti související se Smlouvou, jejímž předmětem je toto zboží. Vyčerpání zásob oznámí Prodávající Kupujícímu vždy u popisu zboží na Internetových stránkách následovně: „Dostupnost: nedostupné“, „Dostupnost: do dnů __“, případně „Dostupnost: datum naskladnění ___“, v případě odeslání objednávky takového zboží Kupujícím a jejího přijetí Prodávajícím, Smlouva nevzniká, nedohodne-li se Kupující s Prodávajícím jinak.
 1. Prodávající přijetí objednávky potvrdí bez zbytečného odkladu Kupujícímu informativním e-mailem na zadanou e-mailovou adresu. Toto potvrzení, ani jeho případné neodeslání, však nemá vliv na vznik Smlouvy. Jedná-li se o zboží na objednání, Prodávající bez zbytečného odkladu po potvrzení objednávky kontaktuje Kupujícího e-mailem  či telefonicky pro upřesnění dalších skutečností souvisejících se Smlouvou, jejímž předmětem je toto zboží.  Byla-li objednávka odeslána, přijata a následně potvrzena, ale zásoby Prodávajícího jsou vyčerpány nebo Prodávající není schopen plnit, bez zbytečného odkladu kontaktuje Kupujícího e-mailem či telefonicky a navrhne mu způsob dalšího řešení.
 1. Návrh na uzavření Smlouvy, tedy zboží nabízené na Internetových stránkách, může být Prodávajícím kdykoliv odvolán či změněn, a to změnou obsahu Internetových stránek.
 1. Uzavřením Smlouvy Kupující stvrzuje, že se před uzavřením Smlouvy důkladně seznámil s obsahem návrhu (především s popisem zboží, jeho vlastnostmi, dostupností a kupní cenou) a s těmito VOP a že s nimi bezvýhradně souhlasí.
 1. Kupující souhlasí s uzavřením Smlouvy prostřednictvím komunikačních prostředků, které umožňují uzavřít Smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran. Kupující také nese veškeré náklady na užití těchto prostředků, zejména náklady na odchozí telefonní hovory, náklady na přístup k internetu a podobně.
 1. Smlouvu vzniklou dle tohoto článku lze měnit pouze výslovnou dohodou obou smluvních stran způsobem, jakým byla uzavřena, nebo na základě zákonných důvodů.
 1. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od Smlouvy z důvodů uvedených ve Smlouvě nebo ze zákonných důvodů. Odstoupení musí být učiněno písemně či elektronicky a musí být prokazatelně doručeno druhé smluvní straně.
Čl. 3
Práva a povinnosti smluvních stran
 1. Na základě řádně uzavřené Smlouvy se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu řádně a včas dodá (předá) předmět Smlouvy a umožní mu k němu nabýt vlastnické právo. Kupující se zavazuje, že řádně dodaný předmět Smlouvy převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu v návrhu na uzavření Smlouvy, tj. na Internetových stránkách.
 1. Předmětem Smlouvy je zboží specifikované v návrhu na uzavření Smlouvy, tj. na Internetových stránkách, a to s vlastnostmi uvedenými v popisu zboží.
 1. Při plnění Smlouvy je Prodávající povinen postupovat s náležitou péčí a odpovědností a je oprávněn použít pro plnění povinností ze Smlouvy třetích osob i bez předchozího souhlasu Kupujícího, za jejich plnění však odpovídá tak, jako by plnění poskytoval sám.
 1. Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží od dopravce, případně přímo od Prodávajícího či jiné osoby. Stejný účinek přechodu nebezpečí škody na zboží, je-li Kupujícím podnikatel, má i ta situace, kdy Kupující nepřevezme zboží, ač mu s ním Prodávající, dopravce, či jiná osoba umožnila nakládat.
 1. Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího okamžikem přechodu nebezpečí škody na zboží, nejdříve však okamžikem úplného zaplacení kupní ceny zboží.
Čl. 4
 Odpovědnost za vady a záruka za jakost
 1. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že zboží nemá při převzetí právní ani faktické vady (dále jen jako „odpovědnost za vady“).
 1. Prodávající se dále zavazuje, že zboží bude po dobu uvedenou v návrhu Smlouvy, tj. u popisu zboží na Internetových stránkách, nejméně však po dobu 24 (dvaceti čtyř) měsíců od jeho převzetí, způsobilá k použití pro obvyklý účel a že si zachová obvyklé vlastnosti (dále jen jak „záruka za jakost“).
 1. Nároky z odpovědnosti za vady a nároky ze záruky za jakost (dále jen jako „reklamace zboží“)
 1. je Kupující povinen uplatnit u Prodávajícího v době co možná nejkratší, nejpozději však do doby uvedené v návrhu Smlouvy, tj. u popisu zboží na Internetových stránkách, nejméně však v době 24 (dvaceti čtyř) měsíců od jeho převzetí;
 2. uplatní Kupující písemně (dopisem), e-mailem či telefonicky. Uplatnění reklamace musí obsahovat označení objednávky (nejlépe přiloženou kopii faktury), popis vady zboží, případně také její dokumentaci (např. fotografiemi), a volbu nároku. Kupující může také využít formulář pro reklamaci zboží, který je dostupný na Internetových stránkách. Prodávající bez zbytečného odkladu kontaktuje Kupujícího za účelem rychlého vyřízení jeho reklamace zboží. Podmínkou uplatnění práv z odpovědnosti za vady je zaslání vadného zboží bez zbytečného odkladu na adresu Prodávajícího. Prodávající vyřídí reklamaci zboží nejpozději do 30 (třiceti) dní od doručení reklamovaného zboží. V případě, že reklamace zboží bude uznána za oprávněnou, uhradí Prodávající Kupujícímu účelně vynaložené náklady na uplatnění jeho práv. Nebude-li reklamace zboží uznána za oprávněnou, nese každá smluvní strana své náklady.
 3. jsou právem na:
 • odstranění vad, jsou-li vady zboží odstranitelné;
 • dodání nového zboží či části zboží, nejsou-li vady odstranitelné;
 • slevu z kupní ceny; nebo
 • odstoupení od Smlouvy, jsou-li vady zboží podstatné (pro účely těchto VOP se podstatnými vadami rozumí vady, v jejichž důsledku je skutečná hodnota zboží nižší než 40 % kupní ceny),
přičemž právo volby nároku přísluší Kupujícímu. Nezvolí-li Kupující jeden z nároků nebo zvolí-li Kupující nárok, na něž nemá dle těchto VOP či dle zákona nárok, Prodávající jej bez zbytečného odkladu kontaktuje e-mailem či telefonicky a navrhne jiný postup řešení reklamace zboží.
 1. se nevztahují na vady a sníženou jakost zboží způsobené jeho obvyklým opotřebením, neodborným použitím a zacházením se zbožím, užíváním zboží k jiným účelům, než ke kterým je určeno, či na vady zboží, o kterých Kupující věděl, nebo které sám způsobil;
 1. Tímto článkem není dotčen nárok na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.
Čl. 5
Odstoupení od smlouvy spotřebitelem
 1. Spotřebitel má právo odstoupit bez udání důvodů od Smlouvy ve lhůtě 14 (čtrnácti) dní ode dne převzetí zboží od dopravce, Prodávajícího či jiné osoby (např. odběrného místa).
 1. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy musí spotřebitel o svém rozhodnutí odstoupit od Smlouvy informovat Prodávajícího formou jednoznačného prohlášení. Toto prohlášení musí být provedeno písemně (dopisem) či e-mailem či telefonicky. Kupující může využít formulář pro odstoupení od smlouvy, který je dostupný na Internetových stránkách.
 1. Lhůta pro odstoupení od Smlouvy je zachována,  je-li nejpozději posledního dne lhůty dle odstavce 1. spotřebitelem odesláno prohlášení dle odstavce 2.
 1. Odstoupí-li spotřebitel od Smlouvy, zašle nejpozději do 14 (čtrnácti) dní ode dne odeslání prohlášení dle odstavce 2. Prodávajícímu zpět zboží, které od něj obdržel. Náklady spojené s vrácením zboží, zejména poštovné či náklady na dopravu, nese spotřebitel.
 1. Odstoupí-li spotřebitel od Smlouvy, vrátí mu Prodávající všechny platby, které od něj obdržel, a to včetně nákladů na nejlevnější způsob dopravy, který Prodávající aktuálně nabízí, ledaže Kupujícímu při převzetí zboží náklady na dopravu nevznikly. Platby Prodávající vrátí stejným způsobem, jakým je od spotřebitele přijal. Tuto svou povinnost splní Prodávající do 14 (čtrnácti) dní od prohlášení dle odstavce 2., Prodávající však není povinen vrátit spotřebiteli platby dříve, než spotřebitel odešle zboží nebo prokáže jeho odeslání zpět Prodávajícímu.
 1. Spotřebitel odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než jak je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
Čl. 6
Platební a dodací podmínky
 1. Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu kupní cenu uvedenou ve Smlouvě řádně a včas některým ze způsobů uvedených na Internetových stránkách v sekci „Doprava a platba“.
 1. Ceny zboží na Internetových stránkách jsou uvedeny včetně DPH.
 1. V cenách zboží uvedených na Internetových stránkách není zahrnuta cena za dopravu zboží ani za zvolený způsob platby.
 1. Způsoby a obvyklé doby dopravy, jakož i ceny jednotlivých způsobů dopravy a způsobů platby, jsou uvedeny na Internetových stránkách v sekci „Doprava a platba“.
 1. Maximální doba pro dodání zboží je do 14 (čtrnácti) dní ode dne uzavření Smlouvy, případně od zaplacení kupní ceny, má-li být hrazena před dodáním zboží. Budou-li okolnosti nasvědčovat tomu, že tato lhůta nebude dodržena, kontaktuje Prodávající e-mailem či telefonicky Kupujícího před jejím uplynutím.
Čl. 7
 Sankční ustanovení
 1. Ocitne-li se některá ze smluvních stran v prodlení s úhradou kterékoliv platby dle Smlouvy, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat úrok z prodlení dle platných právních předpisů.
 1. Je-li Kupujícím podnikatel, sjednává se tímto, pro případ nesplnění jeho peněžité povinnosti, smluvní pokuta ve výši 0,1 % z nezaplacené částky za každý i započatý den prodlení
 1. Nepřevezme-li Kupující objednané zboží do 10 (deseti) dní ode dne, kdy mu to bylo Prodávajícím, dopravcem či jinou osobu umožněno, případně odmítne-li bezdůvodně převzetí zboží, je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 % z kupní ceny zboží.
 1. Tímto článkem není dotčen nárok na náhradu případné škody.
Čl. 8
Ochrana osobních údajů
 1. Kupující projevuje spolu se souhlasem s těmito VOP i souhlas s užitím jím poskytnutých osobních údajů pro plnění Smlouvy a dále pro účely vnitřních rozborů a analýz Prodávajícího. Kupující spolu se souhlasem s těmito VOP projevuje i souhlas se zasíláním informací o marketingových aktivitách Prodávajícího, tj. o slevách, akcích, pokud to Kupující výslovně neodmítne.  Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu i další související práva dle příslušných právních předpisů, má především právo souhlas se zpracováním svých osobních údajů kdykoliv odvolat.
 1. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jemu poskytnuté jsou důvěrné a budou použity pouze k uskutečnění plnění Smlouvy, jejích změn, případně k zasílání informací o marketingových aktivitách. Údaje nebudou zveřejněny ani poskytnuty třetí osobě s výjimkou, kdy je třeba poskytnout informace jiné osobě v souvislosti s plněním Smlouvy (např. dopravci). Veškeré údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 1. Uzavřená Smlouva je Prodávajícím archivována po dobu nejméně 4 (čtyř) let od jejího uzavření, nejdéle však po dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným osobám.
Čl. 9
 Závěrečná ustanovení
 1. Tyto VOP jsou pro smluvní strany účinné ve znění uvedeném na Internetových stránkách k okamžiku uzavření Smlouvy a jsou její nedílnou součástí.
 1. V případě rozporů nebo nesrovnalostí mezi zněním Smlouvy a těmito VOP mají přednost ustanovení uvedená ve Smlouvě.
 1. V otázkách neupravených Smlouvou ani těmito VOP se právní vztah mezi smluvními stranami řídí českým právním řádem, je-li jeho volba přípustná, s vyloučením kolizních norem ve stavu účinném k okamžiku uzavření Smlouvy.
 1. Veškeré spory vzniklé ze Smlouvy budou, nedojde-li k dohodě smluvních stan, rozhodnuty místně, věcně a funkčně příslušnými soudy České republiky.
 1. Smlouva je vždy uzavírána v českém jazyce. Jediné závazné znění je české.
 1. Odesláním objednávky Kupující potvrzuje svou svéprávnost a způsobilost uzavřít Smlouvu.
 1. Tyto VOP jsou na Internetových stránkách trvale zveřejněny a zpřístupněny.
 1. Je-li Kupujícím spotřebitel, poskytuje mu Prodávající zákonem požadované informace také zasláním dokumentu Poučení o právech spotřebitele.
 1. Tyto VOP nabývají účinnosti dne 11.8.2014.

Přečtěte si také:
POUČENÍ O PRÁVECH SPOTŘEBITELE
 1. Totožnost prodávajícího
Prodávajícím je Alena Oprchalová, IČ 021 61 141, sídlem Nový Šaldorf 314, 671 81  Znojmo, zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem ve Znojmě pod sp. zn. ZIVZN/6495/2013.
E-mail: info@hudebniny-amadeusshop.cz
Telefon: + 420 723 357 881
Veškeré informace naleznete na internetových stránkách www.hudebniny-amadeusshop.cz
 1. Poskytované zboží a služby
Předmětem smlouvy jsou zboží a služby, jejichž popis i s cenou je uveden na internetových stránkách, a které jste si zvolil(a) při uzavírání smlouvy. Službami se rozumí především doprava zboží. Potvrzení objednávky a rekapitulaci všech objednaných služeb a zboží, včetně cen, Vám zasíláme v co možná nejkratší možné době po uzavření smlouvy na Vámi uvedenou e‑mailovou adresu.
 1. Právo odstoupit od smlouvy do 14 dní bez udání důvodu
Máte právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní ode dne, kdy jste Vy, případně Vámi určená třetí osoba, převzal(a) zboží. Od smlouvy můžete také odstoupit kdykoliv před dodáním zboží. Odstoupením od smlouvy se rozumí situace, kdy chcete zboží vrátit a získat zpět peníze, které jste za něj zaplatil(a).
 
Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás musíte o svém rozhodnutí odstoupit informovat písemně (dopisem), e-mailem či telefonicky. Pro odstoupení od smlouvy můžete také využít formulář pro odstoupení od smlouvy, který je přílohou č. 1 tohoto poučení, není to však Vaší povinností.
 
Aby byla zachována lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačí 14. den po převzetí zboží odeslat toto oznámení o odstoupení od smlouvy.
 
Pokud řádně odstoupíte od smlouvy, vrátíme Vám v co nejkratší možné době, nejpozději do 14 dní ode dne, kdy jsme byli informování o Vašem rozhodnutí odstoupit od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (s výjimkou dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější námi nabízený způsob dodání). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud výslovně neurčíte jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou žádné další náklady.
 
Zboží v co nejkratší možné době, nejpozději do 14 dní ode dne, kdy nám odešlete oznámení o odstoupení od smlouvy, zašlete zpět na naši adresu. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud odešlete zboží zpět před uplynutím těchto 14 dní. Ponesete pouze přímé náklady spojené s navrácením zboží, tj. poštovné a balné.
 
Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 1. Odpovědnost za vady a záruka za jakost
Jsme povinni dodat Vám zboží bez faktických i právních vad.
 
Pokud se na zboží vyskytne vada či zboží přestane být způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo ztratí své obvyklé vlastnosti v době uvedené v popisu zboží na internetových stránkách, nejméně však v době 24 měsíců od jeho převzetí, neseme odpovědnost za tyto vady či sníženou jakost odpovědnost.
 
Pokud se tedy v dané lhůtě od převzetí na zboží vyskytne vada, máte právo zboží tzv. reklamovat, tedy uplatnit práva z odpovědnosti za vady či ze záruky za jakost zboží. Reklamace může být provedena jakoukoliv formou, tedy písemně (dopisem), e-mailem či telefonicky. Musí z ní však být patrné údaje o Vaší totožnosti, specifikována kupní smlouva, ze které uplatňujete odpovědnost za vady, popsána vada či vady zboží a zvolen některý z nároků. Podmínkou uplatnění práv z odpovědnosti za vady je zaslání vadného zboží zpět na naši adresu.  
 
V ideálním případě reklamujte zboží zasláním zboží na naši adresu spolu s formulářem pro reklamaci zboží, který je přílohou č. 2 tohoto poučení, a s kopií faktury. I přestože je tento způsob nejrychlejší, není to Vaší povinností. Vaši reklamaci vyřídíme ve lhůtě 30 dní od doručení reklamovaného zboží. V případě, že reklamace bude uznána za oprávněnou, uhradíme Vám nutné náklady spojené s reklamací (např. poštovné a balné). Pokud reklamace nebude uznána za oprávněnou, nese každá strana své náklady.
 
Odpovědnost za vady se nevztahuje na vady a sníženou jakost zboží způsobené jeho obvyklým opotřebením, neodborným použitím a zacházením se zbožím, užíváním zboží k jiným účelům, než ke kterým je určeno, či na vady zboží, o kterých jste věděl(a), nebo které jste sám/sama způsobil(a).
 
Pokud bude Vaše reklamace uznána za oprávněnou, máte nárok na některou ze zákonných kompenzací, kterými jsou

 • odstranění vad, jsou-li vady zboží odstranitelné;
 • dodání nového zboží či části zboží, nejsou-li vady odstranitelné;
 • slevu z kupní ceny, nebo
 • odstoupení od smlouvy, jsou-li vady zboží;
Požadovaný nárok si máte právo zvolit sám/sama již při reklamaci. Nezvolíte-li jej, nebo zvolíte-li nárok, na který nemáte právo, budeme Vás v co možná nejkratší době kontaktovat a navrhneme nový postup řešení reklamace.
 1. Další informace
Náklady na použité prostředky komunikace na dálku (např. náklady na odchozí hovory, náklady na přístup k internetu) nesete jako kupující sám/sama.
 
Veškeré spory budou řešeny před soudy České republiky a podle českého práva.
 
Pokud bude mít podezření, že porušujeme právní předpisy, máte možnost obrátit se na Českou obchodní inspekci, která je oprávněna nás jako prodávajícího kontrolovat. Více informací na www.coi.cz.
 
 TOP ZNAČKY